Noticeboard

1 2 3 8

Gossiping and crusading around Wales

Giraldus Cambrensis: gossiping and crusading around Wales, 1188
Talk in English by Mike Farnworth (plus special guest)
Friday, 18 March 2022, 7:00pm

Giraldus was a priest, author, grandson of a famous Welsh princess, but most importantly he was a dreadful gossip. In the spring of 1188 he escorted the Archbishop of Canterbury on a six-week trip around Wales, recruiting for the crusades. Four years later he wrote a book about their journey.

This talk gives a glimpse of life in an independent Wales during the age of the princes, illustrated by maps, pictures, stories, and the words of Giraldus Cambrensis himself. Although most of his book is true, Giraldus couldn’t resist also including improbable tales which he heard during his travels.

Register: English – Cwmulus

Birthplace of public health

Porthladd Lerpwl – man geni iechyd cyhoeddus

Sgwrs yn Gymraeg gan Dr D Ben Rees – gyda chyfieithiad opsiynol

Nos Wener, 18 Chwefror 2022, 7:00yh
Tyfodd Lerpwl yn gyflym yn ystod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, a daeth ei masnachwyr yn gyfoethog dros ben. Ond ochr arall y geiniog oedd tlodi, salwch, a marwolaeth i bobl gyffredin y porthladd a’r ymfudwyr oedd ar eu ffordd i America. Ar un adeg roedd can mil o bobl yn byw mewn ardal un filltir sgwâr, yn dibynnu ar ffynhonnau dwfn am eu dŵr: amgylchiadau perffaith ar gyfer y colera. Bu farw miloedd o bobl.

Mae Dr D Ben Rees, Gweinidog Emeritws Capel Bethel, Lerpwl, yn enwog yn y ddinas fel hanesydd lleol. Bydd e’n esbonio sut brwydrodd Lerpwl yn ôl gyda gwyddoniaeth, hylendid, a dyfalbarhad. Daeth y gwelliant enfawr gan y ddinas yn amlwg yn ystod pandemig colera olaf y ganrif, yn 1892. Yn y flwyddyn honno bu farw 8,600 o bobl yn Hamburg, ond yn Lerpwl, diolch i’r mesurau iechyd cyhoeddus, roedd dim ond pedwar o farwolaethau oherwydd y colera.

Cofrestu Cymraeg – Cwmulus


The port of Liverpool – the birthplace of public health
Talk in Welsh by Dr D Ben Rees – with optional simultaneous translation

Friday, 18 February 2022, 7:00pm
Liverpool grew rapidly during the Nineteenth Century, and its merchants became very wealthy. But the other side of the coin was poverty, sickness, and death for the ordinary people and for emigrants on their way to America. At one period there were a hundred thousand people living in an area of one square mile, reliant on deep wells for their water: perfect conditions for cholera. Thousands of people died.

Dr D Ben Rees, the Minister Emeritus of Capel Bethel, Liverpool, is well-known in the city as a local historian. He will explain how Liverpool fought back with science, hygiene, and perseverance. The huge improvement by the city became evident during the last cholera pandemic of the century, in 1892. In that year 8,600 people died in Hamburg, but in Liverpool, thanks to the public health measures, there were only four deaths due to cholera.

Register English – Cwmulus

Christmas message

Our President, David Hughes, writes:

Annwyl Aelod – blwyddyn arall bron wedi dod i ben a doedd 2021 ddim gwell na 2020 – gobeithio fydd 2022 yn well.

Rhaid i ni gyd edrych ymlaen gyda agwedd “positif” a gobeithio fydd yr olygfa yn gwella cyn bo hir. Gobeithio hefyd cawn ni gyfarfod “wyned i wyneb” a hel straeon am y brechiadau.

Da ni yn gobeithio gewch chi gyfarfod hefo teulu a ffrindiau a cael ychydig o bleser a mwynhad dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Felly Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i bawb.

Cymerwch ofal ac aroswch yn iach.

Hwyl fawr a diolch o galon am eich cefnogaeth – David & Alison


Dear EWS member – 2021 is almost at an end and we remain in the grip of this dreadful situation. In my 2020 Christmas message I expressed the hope that 2021 would be better than 2020 – well that didn’t work, did it!

However we must remain upbeat and positive and hope for a better year in 2022. I do hope that before too long we will be able to meet again in person – we can then compare our vaccination stories!

We both hope that you can have time and enjoyment with family and friends over the Christmas and New Year period.

So please have a Merry Christmas and a Happy New Year. Take care, and stay safe and healthy.

Best wishes and thanks for your ongoing support – David & Alison

Sad news from the Nant

Some of you may have experienced the wonderful facilities of Nant Gwrtheyrn, the national centre for the Welsh language in the
Llŷn peninsula; others of you may have listened to a talk on the early days and the work at Llithfaen in our post about a recent Cwmulus talk; all will be saddened to learn of the death at the age of 77 of their founder and Honorary President, Dr Carl Clowes, in the early hours of the morning on Saturday 4 December, following a short illness.

You can read the tribute from Huw Jones, Chairman of the Nant Gwrtheyrn Trust, at these links English / Cymraeg.

Plaspren – y Plasty Coll

Plaspren – y Plasty Coll
Sgwrs yn Gymraeg gan Eira Jones – gyda chyfieithiad opsiynol
Nos Wener, 10 Rhagfyr 2021, 7:00yh
Beth oedd Gwylfa Hiraethog, y tŷ crand ar y mynydd uwchben Llyn Brenig? Magwyd Eira Jones yno pan oedd hi’n fach, rhwng pedair ac wyth oed, ac mae’n mynd i adrodd hanes rhyfeddol ei chartref.

Adeiladwyd y “plas pren” cyntaf yn 1898, wedyn datblygwyd plasty moethus ar y safle. Ond erbyn 1955 roedd yn dadfeilio. Erbyn heddiw does ond pentwr o gerrig ar ôl. Mae hanes cyfoethog i’r plas a adeiladwyd fel cartref haf i’r Arglwydd Devonport, er mwyn saethu grugieir ar y mynydd.

Cofrestru: Cymraeg – Cwmulus

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Plaspren – y Plasty Coll
Talk in Welsh by Eira Jones – with optional simultaneous translation
Friday, 10 December 2021, 7:00pm
What was Gwylfa Hiraethog, the grand house on the mountain above Llyn Brenig? Eira Jones was raised there when she was little, between four and eight years old, and she is going to tell the remarkable story of her home.

The first “wooden mansion” was built in 1898, then a luxurious plasty was developed on the site. But by 1955 it was crumbling. Nowadays only a heap of rubble remains. The mansion built by Lord Devonport as a holiday home for grouse shooting on the mountain has a rich history.

Register: English – Cwmulus

1 2 3 8